TLAKOVÁ KANALIZACE

Poruchu na čerpací jímce tlakové kanalizace hlaste ve Chvojenci na telefon 466 989 186 obecní úřad / 606 660 209 starostka / 607 650 598 Petr Nechvíle / 728 648 235 elektrikář.

STOČNÉ ROK 2024

Cena stočného v roce 2024 je ve výši 55 Kč za m3   včetně DPH.

Platby za stočné v roce 2024 budou vybírány 2x nebo 4 x ročně na základě vystavené faktury (dle podkladů od společnosti VaK Pardubice). Majitelům nemovitostí, které mají zálohové placení vodného, bude stočné účtováno pouze jednou ročně (březen) dle skutečné spotřeby. Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Můžeme vám je i zasílat na email, pokud nám ho oznámíte. 

V případě, že některá domácnost má větší odběr vody, který neodvádí do jímky (bazén, zalévání, hospodářská zvířata), a tento odběr je větší než 30 m3 za rok, může se jí tento odběr vody odečíst a nebude z něho platit stočné. Podmínkou tohoto odečtu je odborná instalace certifikovaného vodoměru na tento odběr vody. Instalace podružného vodoměru musí být nahlášena na Obecním úřadu ve Chvojenci a musí být předány doklady k vodoměru, včetně fotografie počátečního stavu.  Instalovaný vodoměr musí být každých 6 let znovu přezkoušen a certifikován. S majitelem takto instalovaného podružného vodoměru bude sepsán dodatek ke stávající smlouvě. Stočné lze snížit i na základě žádosti.

 

 

 návrat na úvod