TLAKOVÁ KANALIZACE

Poruchu na čerpací jímce tlakové kanalizace hlaste ve Chvojenci na telefon 466 989 186 obecní úřad / 606 660 209 starostka / 607 650 598 Petr Nechvíle / 728 648 235 elektrikář.

STOČNÉ ROK 2023

Cena stočného v roce 2023 je ve výši 50 Kč za m3   včetně DPH.

Platby za stočné v roce 2023 budou vybírány 2x nebo 4 x ročně na základě vystavené faktury (dle podkladů od společnosti VaK Pardubice). Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Můžeme vám je i zasílat na email, pokud nám ho oznámíte. 

1. VH schvaluje slevu na stočném, odběratelům, kteří část odebrané vody neodvedou do kanalizace.   Jedná se např. o zálivku zahrad, napouštění bazénu apod. V takovém případě se postupuje podle §19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel nedohodne s odběratelem jinak. Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit zákonnou podmínku, že množství vody neodvedené do kanalizace musí být větší než 30 m3 za rok. Svazek obcí Rokytno-Chvojenec preferuje zjištění množství neodvedené vody pomocí tzv. podružného vodoměru. Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla (postup podle §19, odst. 1 a 3 ZVK). Množství vody odvedené do kanalizace je pak vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru. Podružný vodoměr se zohledňuje ve vyúčtování, když  je voda fyzicky odečtena (leden a červenec).

2. VH svazku schválila na svém zasedání, že nebude dávat žádnou slevu na stočném, odběratelům, kteří nemají podružný vodoměr a napouští bazén, menší než 30 m3. 

 

 

 návrat na úvod