Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Chvojenec


2. Důvod a způsob založení

Obecní úřad vznikl na základě zákona č. 367/1990Sb. o obcích (obecní zřízení). Svoji činnost vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

Starostka obce:

 • Jaroslava Píšová
 • tel.: 466989186
 • starostka@chvojenec.cz

Místostarosta obce:

 • Ing. Tomáš Nechvíle

Účetní:


4. Kontaktní spojení

Adresa : Obec Chvojenec, Č. p. 30, 534 01 Holice Telefon: 466989186 E-mail : starostka@chvojenec.cz, obec@chvojenec.cz


5. Případné platby můžete poukázat

ČSOB, Pardubice. Číslo účtu: 103698982/0300


6. IČO

00273678


7. DIČ

CZ00273678


8. Rozpočet v tomto a předchozím roce


9. Žádost o informace

Požádat o příslušné informace je možné na Obecním úřadu (tel. : 466 989 186)


10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na Obecním úřadu (tel. : 466 989 186).


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti prostřednictvím subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.


12. Formuláře

Příslušné formuláře naleznete na stránkách Městského úřadu v Holicích

Formuláře Obce Chvojenec: Žádost o povolení kácení dřevin mimo les


13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na stránkách Městského úřadu v Holicích nebo na portal.gov.cz.


14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Hlavní právní předpisy, kterými se řídí starosta obce :

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

15. Hlavní právní předpisy, kterými se řídí evidence obyvatel

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon 128/2000 Sb. o obci
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

16. Hlavní právní předpisy, kterými se řídí účetní

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších změn a dodatků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sl

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad Chvojenec jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Poskytnutí informace - zápis ze zasedání OZ březen 2024

Poskytnutí informace -zápis ze zasedání zastupitelstva únor 2024

Poskytnutí informace - zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2023

18. Osvědčení o účasti v certifikaci lesů PEFC

Osvědčení

 

návrat na úvod